fbpx

Algemene
Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor diensten en trainingen van de Nederlandse Ondernemers Academie

Nederlandse Ondernemers Academie is een initiatief van GEGIST BESTEK en het Marketinghuis

 

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door de Nederlandse Ondernemers Academie aan opdrachtgever aangeboden diensten en trainingen. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk met de opdrachtgever te worden overeengekomen en worden geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Waar hierna gesproken wordt van “opdrachtgever” wordt eveneens bedoeld de individuele deelnemer van een training van de Nederlandse Ondernemers Academie indien dit niet (ook) de opdrachtgever is.

 

2 Totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de Nederlandse Ondernemers Academie komt tot stand door bevestiging per mail van de Nederlandse Ondernemers Academie aan de opdrachtgever van diens verzoek tot een opdracht. In de bevestigingsmail worden deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. De opdrachtgever gaat online akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met het privacyreglement AVG, als onderdeel van totstandkoming van de overeenkomst.

 

3 Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de opdracht wordt afgesproken in welke termijn er gefactureerd wordt. Deze factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening door de opdrachtgever voldaan te zijn. Bij niet nakomen van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht nadat (en vanaf het moment dat) de opdrachtgever dienaangaande in gebreke is gesteld en de redelijke termijn die de Nederlandse Ondernemers Academie daarbij heeft gesteld aan de opdrachtgever om alsnog te betalen, is verstreken. Is de opdrachtgever in verzuim met betalen of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor diens rekening.

 

4 De uitvoering van de opdracht

De Nederlandse Ondernemers Academie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap (laten) uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de Nederlandse Ondernemers Academie het recht (bepaalde onderdelen van) de opdracht uit te laten voeren door derden.

 

5 Intellectuele eigendom

Trainingsmateriaal, waaronder casebeschrijvingen, die zijn gebruikt voor de uitvoering van een training zijn en blijven eigendom van de Nederlandse Ondernemers Academie. De training en het trainingsmateriaal en/of delen van de training en/of het trainingsmateriaal mogen niet gekopieerd worden of opgenomen worden in een andere training door de opdrachtgever of door derden door toedoen van de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming de Nederlandse Ondernemers Academie.

 

6 Annulering en voortijdig beëindigen van een training door de opdrachtgever / deelnemer

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de opdrachtgever niet aan een training kan deelnemen. De opdrachtgever mag dan een ander als vervanging aan de training laten deelnemen. Dit dient uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de training aan de Nederlandse Ondernemers Academie te zijn meegedeeld. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft de opdrachtgever het recht de training schriftelijk te annuleren. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van de bevestigingsmail en de startdatum van het programma. De deelnemer heeft de mogelijkheid zijn inschrijving binnen 2 weken na de bevestigingsmail te annuleren mits dit niet korter dan 8 weken voor aanvang van het programma is. Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang van de (eerste) training wordt € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 8 en 3 weken voor aanvang, is de opdrachtgever 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang zijn de totale deelnamekosten verschuldigd. Eventuele arrangementskosten worden bij annulering altijd aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wanneer de opdrachtgever op de eerste dag van de training niet verschijnt, wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan voor de opdrachtgever niet mogelijk de rest van de training te volgen, noch om enige terugbetaling te krijgen. In geval de opdrachtgever na aanvang van de training de deelname tussentijds stopt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Vervanging van een deelnemer na aanvang van de training is niet meer toegestaan.

 

7 Annulering of wijziging door de Nederlandse Ondernemers Academie

De Nederlandse Ondernemers Academie houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een training te annuleren. Kosten die in rekening zijn gebracht aan de opdrachtgever voor een door de Nederlandse Ondernemers Academie geannuleerde training, worden gecrediteerd. De Nederlandse Ondernemers Academie is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien de Nederlandse Ondernemers Academie tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan de Nederlandse Ondernemers Academie besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van de deelnamekosten aan de opdrachtgever, dit ter vrije beoordeling aan de Nederlandse Ondernemers Academie. Indien de trainer door ziekte of overmacht de training(en) op de vastgestelde datum/data niet kan geven, kan de Nederlandse Ondernemers Academie kiezen voor een gelijkwaardige vervanger of voor het vaststellen van nieuwe data. Dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de opdrachtgever, maar de deelnemer kan in dat geval ook geen kosten van de Nederlandse Ondernemers Academie terugvorderen.

 

8 Vertrouwelijkheid

De Nederlandse Ondernemers Academie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. de Nederlandse Ondernemers Academie neemt de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. De Nederlandse Ondernemers Academie zal in het kader van diensten en trainingen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

 

9 Aansprakelijkheid

Dde Nederlandse Ondernemers Academie is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht of training, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de opdracht of training door de opdrachtgever mag worden vertrouwd en wanneer als direct gevolg daarvan schade ontstaat voor de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de Nederlandse Ondernemers Academie voor de schade veroorzaakt door de toerekenbare tekortkomingen van de Nederlandse Ondernemers Academie wordt beperkt tot de hoogte van de kosten die de Nederlandse Ondernemers Academie in het betreffende geval van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel tot het bedrag dat de verzekeraar van de Nederlandse Ondernemers Academie in voorkomende gevallen uitkeert. Aansprakelijkheid van de Nederlandse Ondernemers Academie met betrekking tot indirecte schade (in de breedste zin des woords), waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie van de opdrachtgever en/of derden wordt nadrukkelijk uitgesloten. De Nederlandse Ondernemers Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten van de opdrachtgever, die veroorzaakt zouden kunnen zijn door een annulering van een opdracht of training. De Nederlandse Ondernemers Academie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens een opdracht of training kan worden veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming dienaangaande van de Nederlandse Ondernemers Academie. De opdrachtgever dient te allen tijde zorg te dragen voor (de veiligheid van) eigendommen. Deelnemers van trainingen zijn verplicht de veiligheidsinstructies en -normen van de Nederlandse Ondernemers Academie op te volgen.

 

10 Klachten

Klachten horen we graag. Daar kunnen we van leren en een adequate oplossing voor bieden. Lees hier meer over onze klachtenregeling.

 

11 Toepasselijk recht en toepasselijke beroepscode

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. Als beroepscode/integriteitcode hanteert de Nederlandse Ondernemers Academie de beroepscode zoals opgesteld door de branchevereniging NVO2.

 

12 Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige Algemene Voorwaarden, de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

13 Slotbepaling

In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige de Nederlandse Ondernemers Academie en de opdrachtgever blijven binden.

 

Bennekom, juli 2020

× Heb je een vraag?