fbpx

KLACHTEN 
REGELING

Artikel 1: Definities:

 1. Naam instituut: Nederlandse Ondernemers Academie
  2. Klager: een deelnemer aan een programma van de Nederlandse Ondernemers Academie
  3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de het programma of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Artikel 2: Indienen van een klacht:

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij Imre de Groot van de Nederlandse Ondernemers Academie.
  e-mail: info@de-noa.nl
  Klingelbeekseweg 27 – H31
  6862VS, Oosterbeek
  2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht:

 1. De Nederlandse Ondernemers Academie, bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.
  2. De Nederlandse Ondernemers Academie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
  3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt De Nederlandse Ondernemers Academie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
  4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De Nederlandse Ondernemers Academie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
  5. De Nederlandse Ondernemers Academie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4: Uitspraak:

 1. Binnen acht weken na het horen neemt De Nederlandse Ondernemers Academie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
  2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot:

  Wekking Advocatuur
  Postbus 11
  6573 ZG Beek-Ubbergen

  Tel: 024 – 684 34 74
  info@wekkingadvocatuur.nl

 3. Het oordeel van Wekking Advocatuur is voor de Nederlandse Ondernemers Academie bindend. Eventuele consequenties worden door de Nederlandse Ondernemers Academie binnen acht weken afgehandeld.

Artikel 5: Afhandeling:

De klachten worden geregistreerd door De Nederlandse Ondernemers Academie en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

Artikel 6: Ingangsdatum:

 1. Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 01-01-2015.
× Heb je een vraag?